2. 05.

Autor:

Duben je měsíc charakteristický především proměnlivým počasím. Nám však počasí přálo a tudíž jsme mohli uskutečnit aktivity, které byli zaměřeny jak na protažení těla, tak i získání nových informací či tvorbu „výtvarných děl“.

Začátek měsíce byl věnován projektu Slepotou život nekončí, kdy jsme s klienty vyrazili na besedu s osobami s hluchoslepotou s názvem „Kolem ticho, kolem tma aneb Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“. Na besedě jsme se seznámili s různými komunikačními prostředky, které tito lidé využívají, dozvěděli jsme se, jak osoby s hluchoslepotou tráví svůj volný čas a jak se realizují ve výtvarném oboru.

Před Velikonočním pondělkem jsme si vyrobili „haptické“ kraslice a to pomocí nalepování vlny, šnečků z vlny, koření či dalšími technikami, které si sami klienti vymysleli.

S panem Mgr. Lukášem Šínem jsme se vydali do pravěku v brněnském muzeu Anthropos, kde jsme nejen obdivovali známého mamuta s mládětem, ale měli jsme možnost si hapticky prohlédnout kosti pravěkých zvířat či nástroje, které tamější obyvatelé používali ke svému přežití.

Společně s klienty brněnského TyfloCentra jsme se zúčastnili besedy I život ve tmě je bohatý aneb Pod rouškou tmy, kdy nám o svém životě a profesní dráze povídal pan Anton Mészáros, opět v rámci projektu Slepotou život nekončí.

V duchu Velikonoc jsme pokračovali i v polovině dubna, kdy jsme zavítali do Muzea Vyškovska, které prezentovalo práce a velikonoční výtvory žáků základních škol a základních uměleckých škol okolí Vyškova a současně jsme měli možnost si prohlédnout nádherné výrobky tvořené patchoworkem.

Nesmíme opomenout ani tradiční setkání s očním lékařem panem MUDr. Liborem Němcem, jež nás seznámil s metodami čínské medicíny akupresurou a akupunkturou jako dalšími způsoby jak pozitivně působit na naše oči.

Velice zajímavá byla exkurze u dobrovolných hasičů města Vyškova a odborný výklad pana Vojtěcha Suráka, při níž jsme nejen zjistili jak těžký je dýchací přístroj, jak vypadají proudnice, ale také jsme se usadili i do hasičského auta.

Konec dubna byl spíše odpočinkový, věnovaný besedě o tradicích, které se pojí k jarnímu období, a tvorbě čarodějnic.

Start nového ročního období máme úspěšně za sebou a už teď se těšíme na další setkání.


2. 05.

Autor:

Krásný slunný den 17. dubna 2012 si klienti a sociální pracovníci vyškovského TyfloCentra zpříjemnili nevšedním zážitkem, kterým byla návštěva hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů ve Vyškově. Naše první kroky vedli do garáží hasičů, kde nás už očekávali členové sboru dobrovolných hasičů v čele se svým velitelem panem Vojtěchem Surákem, který nám byl velmi příjemným průvodcem po celé odpoledne.

Po krátkém představení tohoto sboru už na nás čekala prohlídka hasičských vozů i s jejich vybavením, které musí hasiči vozit ke každému zásahu. Klienti si tak mohli hapticky prohlédnout například, hadice, proudnice, ventilátory vysoušeče a jiné součásti hasičského vybavení, ke kterému nám pan Vojtěch Surák podal odborný výklad. Klienti si mimo jiné mohli na vlastní kůži vyzkoušet, poponést na zádech i dýchací přístroj a vžít se tak zčásti do situace hasičů, kteří s těmito přístroji často pracují. Všichni přítomní tak zjistili, že i když to na první pohled může vypadat jednoduše, není to žádná legrace. Mohli jsme se také posadit do hasičských aut. Po důkladném seznámení s hasičskou technikou jsme se mohli v klidu přesunout i do ostatních prostor zbrojnice a poznat tak i zázemí hasičů, které slouží k odpočinku a přípravě mužstva.

Největší obdiv a to hlavně ze strany přítomných žen, sklidila nově vybudovaná prádelna a sušárna výstroje. Po celou dobu prohlídky pan Surák vyprávěl zajímavosti ze života hasičů. Dozvěděli jsme se také, co všechno musí člověk zvládnout, když se chce k hasičům přihlásit a jaké nástrahy na něho mohou číhat v terénu. Pan Surák musel také odpovídat na řadu zajímavých dotazů od klientů a podle jejich ohlasů pro všechny byla návštěva hasičské stanice, nejen zajímavým zpestřením, ale přinesla nám také mnoho užitečných informací a rad, jak se v krizové situaci zachovat.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen panu Vojtěchovi Surákovi, ale všem dobrovolným hasičům z Vyškova a popřát hodně štěstí při jejich namáhavé práci, které věnují veškerý svůj volný čas a odhodlání pomáhat lidem v těžkých situacích při záchraně života a majetku.


13. 04.

Autor:

Období velikonočních svátků si klienti a sociální pracovníci vyškovského TyfloCentra  na Velký pátek 6. dubna 2012 zpříjemnili návštěvou pavilonu Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea. Ještě předtím, než jsme zavítali do života pravěkých lovců mamutů, zaujala nás výstava o dobývání Austrálie a o životě australských domorodců.

Výpravou po pravěku nás provázel pan Mgr. Lukáš Šín, který nás seznámil s vývojem člověka na zemi, přičemž každou naši zastávku dějinami země okořenil poutavým výkladem, který vždy doplnil o zajímavé informace, které se v žádné učebnici dějepisu nedočteme. Naši první zastávkou byla expozice pravěkých zvířat, naší pozornosti tak neunikl pravěký medvěd, lev, liška a jiná zvířata. Na dalších stanovištích nás postupně pan Mgr. Šín zasvětil do jednotlivých etap vývoje člověka a klienti si také mohli hapticky prohlédhnout některé nástroje, které člověk v pravěku používal ke svému životu a mnohé další.

Ovšem nejvíc se všichni těšili na legendární dominantu celého muzea, kterou je vycpaný mamut s mládětem. Průvodce nám vysvětlil, že vystavený exponát je jen maketa, protože pravý mamut nešťastnou náhodou shořel při natáčení televizního dokumentu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Lukáši Šínovi za velmi zajímavý a užitečný výklad, který nejen, že posluchače pobavil, ale také obohatil o spoustu nových poznatků.


27. 03.

Autor:

Dne 15. března 2012 klienti vyškovského TyfloCentra navštívili spolu se sociálními pracovníky Úřad práce České republiky a to Kontaktní pracoviště Vyškov, kde pro ně pracovníci Ing. Danuše Růžičková, Lukáš Bozděch, Ing. Dagmar Přikrylová a Bc. Jarmila Jelínková připravili velice zajímavé dopoledne. Po přivítání nás paní Bc. Jarmila Jelínková provedla celou budovou Kontaktního pracoviště Vyškov a představila nám jednotlivá oddělení. Po absolvování této prohlídky jsme se s klienty přesunuli do zasedací místnosti, ve které se beseda konala.

Nejprve nás výše uvedení přednášející podrobně seznámili s tím, jak Kontaktní pracoviště Vyškov funguje a jaké jsou jeho hlavní funkce. Poté nám vysvětlili, jak správně postupovat, když se člověk poprvé přijde zaregistrovat a jak bychom měli postupovat při hledání zaměstnání. Jako druhé téma přišlo na řadu tak zvané podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy nám přednášející představili možnosti a organizace, ve kterých se mohou uchazeči o práci z řad postižených občanů na okrese Vyškov nechat zaměstnat.

Postupně jsme také byli seznamováni s novou sociální reformou, která je v řadách občanů a to především těch s postižením přijímána s velkými obavami a rozpaky, ale také s očekáváním, co přijde. V průběhu tohoto zajímavého dopoledne jsme se seznámili také s oblastí pracovního práva, abychom získali podvědomí o tom, jak se chovat ve specifických situacích, se kterými se může člověk na trhu práce a později i v zaměstnání setkat. Nad touto oblastí se strhla zajímavá diskuse a přednášející museli odpovídat na řadu zajímavých dotazů. Myslím si, že tato beseda byla velice zajímavá nejen proto, že jsme se dověděli celou řadu potřebných a zajímavých informací, které nám všem určitě pomohou se snáze vyrovnat s nástrahami pracovního trhu, ale také nám pomohou k tomu, abychom na úřad práce nechodili pouze s obavami a ostychem.

Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům Kontaktního pracoviště Vyškov a popřát jim, aby se dařilo co nejvíce nezaměstnaných navracet zpátky do pracovního procesu co nejrychleji.

Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


14. 03.

Autor:

9. března 2012 se v kanceláři vyškovského TyfloCentra konala beseda s názvem Překladatelka versus masér, která se konala v rámci projektu Slepotou život nekončí, který je zaměřen na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Svou návštěvou nás potěšili překladatelka Mgr. Petra Dvorská a její manžel pan Ondřej Dvorský. Tito dva milí lidé se s námi přišli podělit o své zkušenosti ze svého pracovního, ale také společného rodinného života. Každý z nich nás nejprve seznámil s výkonem svého povolání a také společně zavzpomínali na těžké začátky ve své práci. Odhalili nám také to, jak se jim podařilo propojit povolání, která na první pohled nemají navzájem vůbec nic společného. Posluchačům předali několik dobrých rad, jak se orientovat na trhu práce a také jak správně komunikovat s institucemi a potencionálními zaměstnavateli na trhu práce. Manželé Dvorští museli také odpovídat na řadu zajímavých dotazů z řad svých posluchačů. Svým životním optimismem a elánem nám všem dodali odvahu k překonávání překážek při hledání zaměstnání a dokázali všem posluchačům, že najít si to správné zaměstnání nemusí být vždycky nepřekonatelný problém.

Ráda bych za klienty, ale i za pracovníky vyškovského TyfloCentra poděkovala přednášejícím a popřála jim do života hodně štěstí a pracovních úspěchů.

Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS